Huishoudreglement versie 2018 - 2019 (overgangsreglement tot algemene vergadering januari 2019)

HUISHOUDREGLEMENT

 • Artikel 1. Vertrek en aankomst zullen altijd aan ons lokaal gebeuren: “Café Komdalier”, Stationsplein te Burst, tenzij vooraf anders gemeld via de website.
 • Artikel 2. Tijdens de uitstappen is het steeds verplicht tussen de baankapiteins te blijven, tenzij door deze laatsten toelating gegeven wordt tot een zogenaamd “vrij parcours” op een welomschreven traject.
 • Artikel 3. Er wordt in principe tijdens de uitstappen niet gestopt (bijvoorbeeld om een pint te drinken of een taartje te kopen ...).
 • Artikel 4. Ingeval van pech wacht iedereen tot deze is verholpen.
 • Artikel 5. Het dragen van clubkledij tijdens de clubuitstappen is verplicht; bij niet-naleving hiervan worden geen kilometers toegekend, noch punten voor de volgende nieuwe kledij (zie ook art. 12).
  Het dragen van een helm is eveneens verplicht voor alle met de fiets aan een clubuitstap deelnemende leden.
 • Gewijzigde passage sinds 22-11-2018:
  Vervalt: De basis-clubkledij wordt steeds via de club aangekocht en omvat wintervest, trui lange en korte mouwen, korte en lange koersbroek, windbreker. De helm mag daarentegen ook privé zijn aangekocht.
 • Gewijzigde passage: De basis-clubkledij wordt steeds via de club aangekocht en omvat wintervest, trui korte mouwen, korte en lange koersbroek. De helm mag daarentegen ook privé zijn aangekocht.
 • Artikel 6. De beslissing om niet te starten bij regenweer wordt steeds ter plaatse (op de startplaats) genomen op het startuur door de parcoursverantwoordelijke, in
  samenspraak met de aanwezige bestuursleden.
  Daguitstappen en driedaagse worden enkel ingeval van noodweer afgelast.
 • Artikel 7. Bij gebruik van materiaal van de club, dient dit in goede staat en binnen de week te worden teruggebracht naar het clublokaal. Bij niet-naleving van deze regel wordt een boete van € 2,50 per week aangerekend.
 • Artikel 8. Komen in aanmerking voor het clubklassement
  • Alle uitstappen met de club die worden vermeld op de maandelijkse of tweemaandelijkse activiteitenkalender
  • Enkel de werkelijk in clubverband gereden kilometers, met uitzondering van
   • opgave door niet onderweg te verhelpen materiaalpech
   • letsels opgelopen tijdens de rit die op verantwoorde manier verder rijden, niet verantwoorden.
 • Artikel 9. In geval van ongeval met schade-aangifte moet(en) de betrokken(en) het clubsecretariaat hiervan in kennis stellen binnen de 24 (vierentwintig) uur na het ongeval. Alle formaliteiten t.o.v. de verzekeringsmaatschappij zullen steeds worden verwerkt door de clubsecretaris, of, bij diens afwezigheid, door zijn vervanger.
 • Gewijzigde passage sinds 22-11-2018
 • Vervalt: Artikel 10. Het lidgeld voor het volgend seizoen wordt elk jaar opnieuw ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering vastgelegd. Voor het seizoen 2017 bedraagt dit € 30,-. De leden die tijdens het jaarlijks eetfestijn van de club niet minstens 1 (één) dag komen helpen, betalen voor het volgend seizoen dubbel lidgeld. Van deze regel kan nog enkel worden afgeweken ingeval van ziekte of overmacht tijdens het weekeinde van het eetfestijn. Het bestuur bepaalt geval per geval of de uitzondering kan worden toegepast.
 • Gewijzigd: Artikel 10. Het lidgeld voor het volgend seizoen wordt elk jaar opnieuw ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering vastgelegd. Voor het seizoen 2019 bedraagt dit € 40,-. De leden die tijdens het jaarlijks eetfestijn van de club niet minstens 1 (één) dag komen helpen, betalen voor het volgend seizoen dubbel lidgeld. Van deze regel kan nog enkel worden afgeweken ingeval van ziekte of overmacht tijdens het weekeinde van het eetfestijn. Het bestuur bepaalt geval per geval of de uitzondering kan worden toegepast.
 • Gewijzigde passage sinds 22-11-2018
 • Vervalt: Artikel 11. Nieuwe leden betalen voor hun eerste seizoen € 170,- waarborg kledij plus het lidgeld. Indien zij in de 2 daaropvolgende seizoenen telkens minimum 10 keer komen rijden en minimum 1 dag komen helpen bij het eetfestijn, wordt hun waarborg verrekend met het lidgeld. De waarborg wordt echter nooit terugbetaald, zodat er hooguit geen lidgeld dient betaald te worden voor het tweede en derde seizoen. Vanaf het vierde seizoen vervalt deze regeling en betaalt men ook lidgeld zoals de andere leden. Het restant van de waarborg is dan definitief verworven voor de club en wordt n beschouwd als aankoopprijs voor de kledij.
 • Gewijzigd: Artikel 11. Nieuwe leden betalen voor hun eerste seizoen € 170,- waarborg kledij plus het lidgeld. Indien zij in de 2 daaropvolgende seizoenen telkens minimum 10 keer komen rijden en minimum 1 dag komen helpen bij het eetfestijn, wordt hun waarborg (€ 30) verrekend met het lidgeld. De waarborg wordt echter nooit terugbetaald, zodat er hooguit € 10 lidgeld dient betaald te worden voor het tweede en derde seizoen. Vanaf het vierde seizoen vervalt deze regeling en betaalt men ook lidgeld zoals de andere leden. Het restant van de waarborg is dan definitief verworven voor de club en wordt n beschouwd als aankoopprijs voor de kledij.
 • Artikel 12. Vóór elke globale aankoop van nieuwe kledij door de club zal door het bestuur worden bepaald wie van de leden deze nieuwe kledij gratis zal ontvangen en wie hiervoor zal moeten (bij)betalen. Dit gebeurt aan de hand van een objectief puntensysteem waarbij punten worden toegekend per clublid en per clubactiviteit waaraan hij of zij heeft deelgenomen gedurende de vier voorbije seizoenen. De lijst van activiteiten met bijhorende te verdienen punten is achteraan dit reglement terug te vinden, net als de volledige details van dit puntensysteem.
 • Artikel 13. Tijdens de daguitstappen of meerdaagse uitstappen die door de club worden georganiseerd mogen om veiligheidsredenen geen zware bieren worden genuttigd gedurende de middagstop.
 • Artikel 14. Ingeval van laattijdige annulering van een daguitstap of meerdaagse uitstap door een clublid zullen de eventuele extra kosten die aan de club worden aangerekend ten gevolge van deze annulering worden doorgerekend aan het desbetreffende clublid.
 • Artikel 15. Bij niet-naleving van het huishoudelijk reglement, beslist het bestuur over de strafmaatregel. Bij herhaaldelijke overtredingen kan dit de uitsluiting tot gevolg hebben.
 • Artikel 16. De wielertoeristenclub, noch haar raad van bestuur zijn verantwoordelijk voor fouten door één of meer van de clubleden begaan of bij een ongeval tijdens een door de club ingerichte activiteit. De clubleden kunnen dus ook nooit de leden van de raad van bestuur hiervoor aansprakelijk stellen.

NADERE UITLEG BIJ HET PUNTENKLASSEMENT
Om op een duidelijke en objectieve manier te kunnen bepalen wie zijn nieuwe kledij gratis krijgt en wie moet bijdragen werd een puntensysteem ontwikkeld: Ieder clublid krijgt, gedurende de 4 seizoenen die aan de aankoop van nieuwe kledij voorafgaan, punten toebedeeld voor elke clubactiviteit waarbij hij present is.
Gewijzigde passage sinds 22-11-2018: Vervalt: Hierbij dient vermeld dat de Basiskledij (windvest, truitje korte en lange mouwen, windbreker, korte en lange koersbroek) verplicht is om deel te kunnen uitmaken van de club tijdens hun wekelijkse uitstappen. Hiervoor dient men na 4 jaar 200 punten te verzamelen (jaarlijks streefaantal is dus 50 punten)

Gewijzigd: Hierbij dient vermeld dat de Basiskledij (windvest, truitje korte mouwen, korte en lange koersbroek) verplicht is om deel te kunnen uitmaken van de club tijdens hun wekelijkse uitstappen. Hiervoor dient men na 4 jaar 200 punten te verzamelen (jaarlijks streefaantal is dus 50 punten)

Gewijzigde passage sinds 22-11-2018: Vervalt:

De Bijkomende kledij (ook de helm, zomer- en winterhandschoenen) is optioneel en wordt verkregen via de punten die men verzamelt tussen de 200 en 300 punten (totaal jaarlijks streefaantal van 100 punten). Vanaf 300 punten verkrijgt men dan ook al deze zaken gratis erbij. Deze punten zijn enkel bruikbaar voor deze specifieke kledij.
Is het verkregen puntenaantal lager dan 300 punten, kan men ook nog bijpassen in geld aan de op dat moment geldende verdeelsleutel en prijs (vb. 1 punt = € 1,-). Bijbetalen is echter niet strikt noodzakelijk aangezien deze bijkomende kledij niet verplicht is tijdens clubuitstappen.

De Extra kledij kan door de clubleden in de eerste 3 jaar na het vernieuwen van de kledij zelf gekozen worden uit wat aangeboden wordt door de kledijleverancier aan de op dat moment gehanteerde clubprijzen. Deze kan bijkomend verkregen worden met de punten die men heeft verzameld boven de 300 punten (met een bovengrens van 400 punten). Ook deze kledij is niet verplicht te dragen tijdens clubuitstappen.
Voor al deze types kledij geldt dat iedereen vrij tegen betaling bijkomende stukken kan aankopen aan de geldende interne prijzen.
Dit is zelfs toegelaten aan niet-leden.
Wie niet voldoende punten haalt, betaalt voor de basiskledij verplicht het tekort in euro’s bij (omzettingssleutel toegepast bij aanvan seizoen 2015: 1 punt = € 1,-). Voor de bijkomende kledij en de extra kledij is bijbetalen niet verplicht.
De punten voor bijkomende kledij en extra kledij zijn bruikbaar binnen de eerste 3 jaar nadat nieuwe kledij werd gekocht door de club. Daarna vervallen alle nog beschikbare punten onherroepelijk.
Voor het laatste seizoen waarin de kledij nog wordt gebruikt door de club kan dus geen extra kledij meer worden gekozen.
De punten worden als volgt toegekend:

 • Deelname aan een georganiseerde (zondagse) rit: 3 punten;
 • Deelname aan een daguitstap: 4 punten (waarbij de driedaagse telt als 3 daguitstappen);
 • Kleinere activiteiten: Algemene vergadering, winterwandeling, Ledenfeest: 2 punten;
 • Kaartenverkoop voor het eetfestijn:
  1 Punt vanaf de 5e verkochte kaart. Vanaf dan wordt per 4 verkochte kaarten een punt bijgeteld: dus 2 punten vanaf 8 kaarten, 3 punten vanaf 12 kaarten, 4 punten vanaf 16 kaarten, 5 punten vanaf 20 kaarten, enz …
 • 1 dag meehelpen bij het eetfestijn: 10 punten;
 • 2e dag meehelpen bij het eetfestijn: 15 punten erbij;
 • Organisatie als niet bestuurslid van een rit of uitstap: 5 extra punten.

Gewijzigde passage: De Extra kledij kan bij het vernieuwen van de kledij zelf gekozen worden uit wat aangeboden wordt door de kledijleverancier aan de op dat moment gehanteerde clubprijzen. Deze kan bijkomend verkregen worden met de punten die men heeft verzameld boven de 200 punten (met een bovengrens van 400 punten). Ook deze kledij is niet verplicht te dragen tijdens clubuitstappen.
Voor al deze types kledij geldt dat iedereen vrij tegen betaling bijkomende stukken kan aankopen aan de geldende interne prijzen. Dit is zelfs toegelaten aan niet-leden.
Wie niet voldoende punten haalt, betaalt voor de basiskledij verplicht het tekort in euro’s bij (omzettingssleutel toegepast bij aanvang seizoen 2015 en nu anno 2019 nog altijd identiek: 1 punt = € 1,-).
De punten voor bijkomende kledij die op het moment van de aanschaf van nieuwe kledij niet worden opgenomen, vervallen automatisch. Punten zijn niet meer overdraagbaar naar volgende seizoenen omdat dit veel te moeilijk wordt om bij te houden naar het bestuur toe. De punten worden als volgt toegekend:

 • Deelname aan een georganiseerde (zondagse) rit: 3 punten;
 • Deelname aan een daguitstap: 4 punten (waarbij de driedaagse telt als 3 daguitstappen);
 • Kleinere activiteiten: Algemene vergadering, Ledenfeest: 2 punten;
 • Kaartenverkoop voor het eetfestijn:
  1 Punt vanaf de 5e verkochte kaart. Vanaf dan wordt per 4 verkochte kaarten een punt bijgeteld: dus 2 punten vanaf 8 kaarten, 3 punten vanaf 12 kaarten, 4 punten vanaf 16 kaarten, 5 punten vanaf 20 kaarten, enz …
 • 1 dag meehelpen bij het eetfestijn: 10 punten;
 • 2e dag meehelpen bij het eetfestijn: 15 punten erbij;
 • Organisatie als niet bestuurslid van een rit of uitstap: 5 extra punten.

Gewijzigde passage sinds 22-11-2018: Vervalt:

De puntentotalen worden pas op het eind van het seizoen berekend en bekend gemaakt. Omdat we er in geen geval een kampioenschap op punten willen van maken wordt het totaal aantal punten per seizoen beperkt tot maximaal 100. Hierdoor kan men als maximum beschikbaar voor Extra kledij op 4 jaar tijd 100 punten opbouwen.
De huidige telling van punten voor nieuwe kledij vanaf seizoen 2019 is lopende sinds seizoen 2015. Personen die pas lid worden van de club binnen deze periode van 4 jaar en dus één of meerdere jaren van opbouw van kledijpunten hebben gemist, zullen voor de ontbrekende jaren  punten verkrijgen op basis van het gemiddelde van de effectief gereden jaren. Hierbij wordt wel een forfaitaire bovengrens gehanteerd van 50 punten per jaar, ook al lag het gemiddelde in werkelijkheid hoger.

Gewijzigd: De puntentotalen worden pas op het eind van het seizoen berekend en bekend gemaakt. Omdat we er in geen geval een kampioenschap op punten willen van maken wordt het totaal aantal punten per seizoen beperkt tot maximaal 100. Hierdoor kan men als maximum beschikbaar voor Extra kledij op 4 jaar tijd 200 punten opbouwen.
De huidige telling van punten voor nieuwe kledij vanaf seizoen 2019 was lopende sinds seizoen 2015. Vanaf 2019 start een nieuwe telling voor nieuwe kledij aan te schaffen in 2023. Personen die pas lid worden van de club binnen deze periode van 4 jaar en dus één of meerdere jaren van opbouw van kledijpunten hebben gemist, zullen voor de ontbrekende jaren  punten verkrijgen op basis van het gemiddelde van de effectief gereden jaren. Hierbij wordt wel een forfaitaire bovengrens gehanteerd van 50 punten per jaar, ook al lag het gemiddelde in werkelijkheid hoger.

Laatste aanpassing 24/11/2018.

Start / Info WTC / Reglement / Klassement / Agenda / Wegwijzer / Foto album / Columns / Wegcode / Inschrijvingen / Hoofdsponsors / affiche / Database / Ter Info