Huishoudreglement versie 26/12/2021

INTERN REGLEMENT

Art. 1.   Vertrek zal altijd aan het station te Burst gebeuren, aankomst van de rit wordt telkens bepaald door het café (in principe Jeeken, De Pastorie, De Fijnen of Perron 3) waar we onze eindstop houden, tenzij vooraf anders gemeld via mail/brief en/of de website.


Art. 2.  

§ 1:    Tijdens de uitstappen is het steeds verplicht tussen de wegkapiteins te blijven, tenzij door deze laatsten toelating gegeven wordt tot een zogenaamd “vrij parcours” op een welomschreven traject.
§ 2:    Eventuele (door overmacht of andere dwingende reden verantwoorde) afwijkingen van het door de wegkapitein(s) bepaalde parcours door een of meerdere clubleden dienen op voorhand aan de wegkapitein(s) te worden gemeld. Wie de groep zonder aanvaardbare reden verlaat tijdens de rit beëindigt hiermee zijn of haar rit en valt vanaf dan niet meer onder de dekking van de clubverzekering.
§ 3:    Het is voor clubleden tijdens een clubuitstap ten strengste verboden op (verhoogde) paden te fietsen die uitsluitend zijn voorbehouden voor voetgangers. Door het bestuur vastgestelde overtredingen tegen deze regel resulteren in aftrek van gereden kilometers en kledijpunten voor het/de desbetreffende clublid/leden.

Art. 3. Er wordt in principe tijdens de uitstappen niet gestopt (bijvoorbeeld om een pint te drinken of een taartje te kopen ...).
Een sanitaire stop tijdens de rit dient bij de wegkapitein aangevraagd, zodat iedereen tegelijkertijd kan stoppen op een door de wegkapitein bepaalde plaats.
Zie ook artikel 2 § 2.

Art. 4.   Ingeval van pech wacht iedereen tot deze is verholpen. Zoniet: zie art. 2 § 2.

Art. 5.   Het dragen van basis-clubkledij tijdens de clubuitstappen is verplicht; bij niet-naleving hiervan worden geen kilometers toegekend, noch punten voor de volgende nieuwe kledij (zie ook art. 12).
Het dragen van een helm is eveneens verplicht voor alle met de fiets aan een clubuitstap deelnemende leden.
De basis-clubkledij wordt steeds via de club aangekocht en omvat wintervest, trui met korte mouwen, korte en lange koersbroek. De helm maakt deel uit van die basis clubkledij maar mag ook privé zijn aangekocht.

Art. 6.  

§ 1:    De beslissing om niet te starten bij slecht weer wordt in principe steeds ter plaatse (op de startplaats) genomen op het startuur door de parcours-verantwoordelijke, in samenspraak met de aanwezige bestuursleden.
Daguitstappen en driedaagse worden enkel ingeval van noodweer afgelast.
§ 2:    Uitzonderlijk en alleen wanneer de voorziene weersomstandigheden heel duidelijk zo voorspeld zijn dat het onverantwoord zou zijn om te starten, kan de afgelasting al de dag voordien gebeuren uiterlijk tot 22u00 ’s avonds via whatsapp en/of mail en via de website.

Art. 7.   Bij gebruik van materiaal van de club, dient dit in goede staat en ten laatste bij de volgende clubuitstap te worden afgeleverd bij een bestuurslid of meegebracht naar die volgende clubuitstap. Bij niet-naleving van deze regel wordt een boete van € 5,00 per week aangerekend.

Art. 8.  

Komen in aanmerking voor het clubklassement
a/    Alle uitstappen met de club die worden vermeld op de maandelijkse of tweemaandelijkse activiteitenkalender
b/    Enkel de werkelijk in clubverband gereden kilometers, met uitzondering van opgave door niet onderweg te verhelpen materiaalpech en/of kwetsuur opgelopen tijdens de desbetreffende uitstap.

Art. 9.   In geval van ongeval met schade-aangifte moet(en) de betrokken(en) het clubsecretariaat hiervan in kennis stellen binnen de 24 (vierentwintig) uur na het ongeval. Alle formaliteiten t.o.v. de verzekeringsmaatschappij zullen steeds worden verwerkt door de clubsecretaris, of, bij diens afwezigheid, door zijn vervanger.

Art. 10.

§ 1:    Het lidgeld voor het volgend seizoen wordt elk jaar opnieuw ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering vastgelegd. Voor het seizoen 2024 bedraagt dit, onder voorbehoud van de goedkeuring in januari door de algemene vergadering, € 40.
§ 2:    De leden die tijdens het jaarlijks eetfestijn van de club niet minstens 1 (één) dag komen helpen, betalen voor het daaropvolgend seizoen dubbel lidgeld. Van deze regel kan nog enkel worden afgeweken ingeval van ziekte of overmacht tijdens het weekeinde van het eetfestijn.
Het bestuur bepaalt geval per geval of de uitzondering kan worden toegepast.
§ 3:    Leden die niet minimum 5 kaarten verkopen voor het jaarlijkse eetfestijn betalen voor het daaropvolgend seizoen dubbel lidgeld.

Art. 11. Nieuwe leden betalen voor hun eerste seizoen € 250,- bestaande uit € 150,- bijdrage in de kosten van hun eerste clubkledij, € 60,00 waarborg kledij plus het lidgeld tbv € 40,00. Indien zij in de 2 daaropvolgende seizoenen telkens minimum 10 keer komen rijden en minimum 1 dag komen helpen bij het eetfestijn, wordt hun waarborg à rato van € 30,00 per jaar verrekend met het lidgeld. De waarborg wordt echter nooit terugbetaald wanneer iemand besluit het lidmaatschap te beëindigen. Vanaf het vierde seizoen vervalt deze regeling en betaalt men ook lidgeld zoals de andere leden.

Art. 12. Vóór elke globale aankoop van nieuwe kledij door de club zal door het bestuur worden bepaald wie van de leden deze nieuwe kledij gratis zal ontvangen en wie hiervoor zal moeten (bij)betalen. Dit gebeurt aan de hand van een objectief puntensysteem waarbij punten worden toegekend per clublid en per clubactiviteit waaraan hij of zij heeft deelgenomen gedurende de vier voorbije seizoenen. De lijst van activiteiten met bijhorende te verdienen punten is achteraan dit reglement terug te vinden, net als de volledige details van dit puntensysteem.

Art. 13. Tijdens de daguitstappen of meerdaagse uitstappen die door de club worden georganiseerd mogen om veiligheidsredenen geen zware bieren worden genuttigd gedurende de middagstop.

Art. 14. Ingeval van laattijdige annulering van deelname aan een daguitstap of meerdaagse uitstap door een clublid zullen de eventuele extra kosten die aan de club worden aangerekend ten gevolge van deze annulering worden doorgerekend aan het desbetreffende clublid.

Art. 15. Bij niet-naleving van het huishoudreglement beslist het bestuur over de strafmaatregel. Bij herhaaldelijke overtredingen kan dit de uitsluiting tot gevolg hebben.

Art. 16. De wielertoeristenclub, noch haar raad van bestuur, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor fouten door één of meer van de clubleden begaan en/of bij een ongeval tijdens een door de club ingerichte activiteit. De clubleden kunnen dus ook nooit de leden van de raad van bestuur hiervoor aansprakelijk stellen.

NADERE UITLEG BIJ HET PUNTENKLASSEMENT

Om op een duidelijke en objectieve manier te kunnen bepalen wie zijn nieuwe kledij gratis krijgt en wie moet bijdragen werd een puntensysteem ontwikkeld: Ieder clublid krijgt, gedurende de 4 seizoenen die aan de aankoop van nieuwe kledij voorafgaan, punten toebedeeld voor elke clubactiviteit waarbij hij present is.
Hierbij dient vermeld dat de basiskledij (windvest, truitje korte mouwen, korte en lange koersbroek) verplicht is om deel te kunnen uitmaken van de club tijdens hun wekelijkse uitstappen. Hiervoor dient men na 4 jaar 320 punten te verzamelen (jaarlijks streefaantal is dus 80 punten)

Wie niet voldoende punten haalt, betaalt voor de basiskledij verplicht het tekort in euro’s bij (de omzettingssleutel is sinds het seizoen 2015 ongewijzigd gebleven: € 1,00 = 1 punt).

De extra kledij (bijvoorbeeld trui met lange mouwen, wintervest, windbreker, armstukken, beenstukken, regenvest maar ook extra exemplaren van kledij die reeds in het basispakket zit) is optioneel en wordt verkregen via de punten die men verzamelt tussen de 320 en 400 punten (dus tussen het jaarlijks streefaantal van 80 punten en het jaarlijks maximum van 100 punten). De kostprijs per stuk zal steeds ter gelegenheid van de aankoop van nieuwe kledij aan alle leden worden verstrekt, zodat het pakket naar eigen goeddunken kan worden samengesteld.

De omzettingssleutel is ook hier 1 punt = € 1,00.

Wie het maximum van 400 punten heeft gespaard kan dus extra kledij voor maximum 80 punten gratis bijbestellen bovenop de reeds gratis bekomen basiskledij.

Is het totaal gespaarde puntenaantal hoger dan 320 punten maar lager dan 400 punten, of wil men nog andere zaken bijbestellen zodat de som van de punten van de totaal bestelde kledij boven de 400 gaat, kan men ook nog bijbetalen aan de op dat moment geldende omzettingssleutel (tot op heden: 1 punt = € 1,00)

Bijbetalen voor extra kledij is echter een persoonlijke keuze en niet strikt noodzakelijk aangezien deze kledij niet verplicht is tijdens clubuitstappen.
De extra kledij dient door de clubleden wel meteen in het jaar van het vernieuwen van de kledij gekozen te worden; de overdracht van punten naar volgende seizoenen is met andere woorden niet meer toegelaten.

Aankopen van kledij tegen betaling aan de geldende interne prijzen mag trouwens ook gebeuren door niet-leden.
De punten worden als volgt toegekend:

 • Deelname aan een georganiseerde (zondagse) rit: 3 punten;
 • Deelname aan een daguitstap: 4 punten (waarbij de driedaagse telt als 3 daguitstappen);
 • Kleinere activiteiten: Algemene vergadering, ledenfeest: 2 punten;
 • Kaartenverkoop voor het eetfestijn:
  1 Punt vanaf de 5e verkochte kaart. Vanaf dan wordt per 4 verkochte kaarten een punt bijgeteld: dus 2 punten vanaf 8 kaarten, 3 punten vanaf 12 kaarten, 4 punten vanaf 16 kaarten, 5 punten vanaf 20 kaarten, enz …
 • 1 dag meehelpen bij het eetfestijn: 10 punten;
 • 2e dag meehelpen bij het eetfestijn: 15 punten erbij;
 • Meehelpen bij het vullen van de frigo’s op vrijdagavond: 2 extra punten
 • Meehelpen bij het klaarzetten van de zaal op zaterdagochtend: 2 extra punten
 • Organisatie van een rit of uitstap: 5 extra punten.

De puntentotalen worden pas op het eind van het seizoen berekend en individueel per lid bekendgemaakt. Omdat we er in geen geval een kampioenschap op punten willen van maken wordt het totaal aantal punten per seizoen beperkt tot maximaal 100.

Vanaf het seizoen 2024 begint dan de nieuwe telling voor de aankoop van kledij in 2028
Personen die lid worden van de club binnen een lopende periode van 4 jaar, en die dus één of meerdere jaren van opbouw van kledijpunten hebben gemist, zullen voor de ontbrekende jaren  punten verkrijgen op basis van het gemiddelde van de effectief gereden jaren. Hierbij wordt wel een forfaitaire bovengrens gehanteerd van 80 punten per jaar, ook al lag het gemiddelde van de werkelijk gereden jaren in werkelijkheid hoger.

Start / Info WTC / Reglement / Klassement / Agenda / Wegwijzer / Foto album / Columns / Wegcode / Inschrijvingen / Hoofdsponsors / affiche / Database / Ter Info